زپرنیان هنر.نقش پیرهن دارد

زشوروجلوه گری شیوه ی کهن دارد

شکیب نیست دلم رازلعل شیرینش

گل کلام بوداینکه دردهن دارد

بباغ مهرگل واژه است وآگاهم

زجوش ذهن لب ‌گویش سخن دارد

هزارچشم وراسیرکرده ام درخویش

چراغ فکر مرا گرم خویشتن دارد

فروغ مهربودشام سرد بختم را

دمی که پای حضو ری سوی چمن دارد

گلاب اشک چه ریزم بهار اخمش را

زطرز جلوه گری شیوه ی کهن دارد

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.