خسته

شکسته و

دلبسته

من هستم

من هستم

من هستم

از این فریاد

تا آن فریاد

سکوتی نشسته است

لب بسته

در دره های سکوت

سرگردانم

من میدانم

من میدانم

من میدانم

جنبش شاخه ئی از جنگلی خبر می دهد

و رقص لرزان شمعی ناتوان

از سنگینی پا بر جای هزاران جار خاموش

در خاموشی نشسته ام

خسته ام

درهم شکسته ام

من دلبسته ام

 

برای خواندن همه‌ی شعرهای فروغ فرخزاد به شعر فارسی مراجعه نمایید.

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.