شقایق: شعرهای عاشقانه

پر بیراه نیست اگر بگوییم که شعر همزاد عشق است. و ادبیات فارسی  مشحون از شعرهای عاشقانه‌ی زیبایی است که این زیباترین احساس انسانی را به تصویر کشیده‌اند.

شعر شقایق، مجموعه‌ای از زیباترین شعرهای عاشقانه گذشته و معاصر فارسی را به حضور شما تقدیم می‌کند.