آن پری جلوه گری نیست که ازیادرود

عطر یادش اثری نیست که ازیادرود

گرچه باپای طلب رفته ومیاید باز

این سفرآن سفری نیست که ازیادرود

بلبل بزم حضوراست وسراپا همه شور

درهنربی هنری نیست که ازیاد رود

باغ رنگین نگاهش نرود ازنظرم

قصه ی یاخبری نیست که ازیاد رود

سرونازچمن حسن همان باشدوبس

گلبن بی ثمری نیست که ازیاد رود

گل لبخند به لب داردوصاحب نظراست

فارغ ازشور وشری نیست که ازیادرود

هستی دهرنیرزدپرکاهی بر او

اوگرامی گهری نیست که ازیاد رود

درگلستان دلم آن گل باغ امید

شاخ بی برگ وبری نیست که ازیاد رود

(هرکجاهست خدایا به سلامت دارش)

آن پری جلوه گری نیست که ازیادرود

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.