درگوش عزیزان ننشیند گله ما

برخویش نلرزیده کس اززلزله ما

بس مسئله هائی که زتدبیر گشودیم

اما بجهان حل نشده مسئله ما

هفتادودونوروز وخزان ازپی هم رفت

افسوس نیامد زسفر چلچله ما

با آنکه زدمسردی عالم همه دردیم

هرگز نخروشید زبان گله ما

(افسوس ازاین برق نگاهان که نکردند)

رحمی بدل کاغذی حوصله ما

این دلق مرقع به حریری نفروشیم

بوده ست زآغاز گرامی سله ما

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.