من بهاراندیشه ام کاردلم گل پروری.ست

هرسخن احساسم وگلواژه ام شعردری.ست

راه من باشد جداازرهنوردان سراب

ازدل آزردن زاین وآن دل وجانم بری.ست

تابمیرم زندگی بخشم .که باشدشیوه ام

فیض می بخشم زبان حال من گل پروری.ست

زندگی بی عشق هرگز.گفت استاد ازل

این نصیحت اولین حرف زبان مادری.ست

اهل شوقم.نیست درمن نقطه ی رنگ ریا

من بهاراندیشه ام کاردلم گل پروری.ست

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.