یک گل به گلشن رنگ وبویت راندارد

رضوان صفای خاک کویت راندارد

زنجیر برهم بسته اقمار کیهان

هنگامه زنجیر مویت راندارد

آیینه دل رامکدر کردی اما

دل طاقت آزارخویت راندارد