این دل حسرت نصیب .بی کس وبی یارویاور

چون بسازدبعدازاین بارنج هجران برادر

درسفرسبقت گرفتندوگذشتندوفنا شد

عمربی حاصل.به پای فرصت دیدار دیگر

این چنین باورنمی کردم هجوم درد وغم را

بازیادم آمد ازبیماری جانکاه خواهر

چون توانم گفتن ازراز تمنایی که خواندم

درنگاه آخرین دردیده تاریک مادر

دوره ی آرامشم درسایه لطف پدربود

مادرگیتی نزایدهمچواو فرزند.دیگر

باقی عمرفرودستان همه اندوه ودرد است

درغم فقدان طاقت سوزاین گلهای پرپر

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.