آخرمرارسوای عالم کردی .ای عشق

باغ دلم راخانه ی غم کردی .ای عشق

وقتی که دیدی گوش دل بستم به سازت

اسباب غفلت رافراهم کردی .ای عشق

پارافراترازحریم خود نهادی

جان وتنم بیگانه باهم کردی .ای عشق

دررهگذار ذره ها ازچشم باور

زانوی ستوارمراخم کردی .ای عشق

دیگرامیدی نیست بگریزم زدامت

افزون زطاقت قسمتم غم کردی .ای عشق

نفرین بی پایان بتو بادا که آخر

درحسرتم از آب زمزم کردی.ای عشق

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.