سپرده ام به سکوتم خیال روی تورا

نمی دهم زکفم نقد آرزوی تورا

بحرف هیچ گلی جزتونیست گوش دلم

که بشنوم زصباعطرگفتگوی تورا

هنوزدامن وصل تورا.امید دلم

به سینه چهره کنم نقش آرزوی تورا

هنوز پای دل بیقراردرتپش است

به هرطریق شودراه جستجوی تورا

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.