امشب دوباره سازدل آهنگ ماتم میزند

هرسوردیفش میکنم درپرده ی غم میزند

سوزنهان دراشک من آنگونه حرم انگیخته ست

کاتش پرگردون گذر برجان شبنم میزند

دریای اشکم راببین سوزدرونم رابخوان

این موج موج آتشین پهلوبه زمزم میرند

تاتارزردروزگار دراین بهار سوگوار

هربارزخمی بردل میناومریم میزند

تنهانه من اندوهگین درسوگ آن شعرآفرین

داغ فرودستان شرربرجان عالم میزند

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.