چشم شوقم به هوای توبه گلزار شدن

ذوق نوش ازنفس لحظه ی دیدارشدن

چهره درچهره ببینم رخ زیبای تورا

گل گلخنده ی نازتوخریدارشدن

تابه کی باتب تردیدوگمان سرکردن

خسته ی بازی دمسردی وتکرارشدن

با تماشای توآینه ی جان رادیدن

شرم پوش نظرآن گل بیخار شدن

نکته نکته سخن مهر توبادل گویم

پی پرسیدن آن نرگس بیمارشدن