دریا به وسعت نظر مانمی شود

کین وحسد درون دلم جانمی شود

جزازبرای وصف گل باغ آرزو

قفل زبان شعر ترم وانمی شود

درطرح واژه های دل انگیز وجان فزا

دستی فرازدارم وحاشا نمی شود

گو باحسود تنگ نگاه فریب کار

خوش باوری قبول دل مانمی شود

هرمشگلی که خارکنی پیش پای من

رفعش به وقت امشب وفردا نمی شود

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.