این چنین باورنمیکردم هجوم دردرا

کی گمانم میرسید.این دردبادآوردرا

ذهن خامی داشتم عمری که همرنگ انار

رنگ معنی میزدم اندیشه های زرد را