رخت عزا زقامت ما.درنمیشود

داغی بپای داغ برادر نمیشود

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.