به همانجا که توئی دل سرراهی دارد

جزتو کی شوق نظر بررخ ماهی دارد

گفتمش بگذرد ازمهرتوگوشش نشنید

گفت اودرنگهش مهر گیاهی دارد

هرکه راچهره به چهره شدم وچشم به چشم

دیدم از جادوی تو بخت سیاهی دارد

نیست تابم که دل ازمهر رخت برگیرم

هرکجائی که توئی.دل سرراهی دارد

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.