چوبنا به خواهش دل به وفاشتاب کردم

سربام آسمان رابه سرم خراب کردم

چوقبول باورم شدکه بهارعشق آمد

چه زدوستان ویاران همه راجواب کردم

من وآن بهانه جویی .من واین لب مگویی

همه شوق وشور گشتم چوبه دل ثواب کردم