کاروان رفت ودریغا همه خوابیم به ناز

این حقیقت بودونیست درآن رنگ مجاز

دیر.یازودسفر باخبرت خواهد کرد

که به پایان تورسیدی وگذشتی زآغاز

چه سبک سیر سواری که ازاین صحنه گذشت

پس سبک داررکاب وبه جهان تند متاز

گوهردوست به مکردگران مفت نبخش

وای ازآن دم که درآن نیست نشان ازدمساز

غره ای حال که جاهی وجلالی داری

باش تامرگ بیندازدت ازاین تک وتاز

این جهان باهمه افسانه نماند به کسی

شوق امید نداردنه فرودونه فراز

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.