بباورتادردل رابه رویش بازمیکردم

ببال آرزو تا بیکران پرواز میکردم

برای گل شدن درباغ احساس نگاه او

سرودعاشقی رادرردیف ساز میکردم

دمی که غنچه ناب شعورش راشکوفا کرد

دلم راباصفای شوق اودمساز میکردم

به دوراز ذهن هربیگانه ای .هرلب

رموزمهر رادرگوش اوابراز میکردم

به هرسطر کتابم نقش سیمایش هویدا بود

زطرح واژه هادروصف اواعجاز میکردم

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.