گلی هم رنگ وهم بوی شعوردلنوازت نیست

بهارباغ وبستان همردیف امتیازت نیست

چه گونه گوش دل بندم به آوای طربناکی

که هرزیروبمش چون زخمه آهنگ سازت نیست

مراآرامش وشوقی.مراجانی وجانانی

نگاهم جزبه دستان وفا وچاره سازت نیست

زخویشم برده ی واین سفررابس هواخواهم

سرهررشته ام جزبسته زلف درازت نیست

بقانون محبت هرچه کوئی دلبفرمانم

مگوباخودکه دلخواهی چنین.روی نیازت نیست

به هر آئینه ی روی تورامیبینم ودانم

به عالم چون دل دلبسته من پاکبازت نیست

نمیدانی که دراوج ونشیب راه عشق تو

جداازمهربانی هرفرودوهرفرازت نیست

پیام بازدیدکنندگان

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.