گل سرخ عاشقانه

گل سرخ

گل سرخ

گل سرخ

او مرا برد به باغ گل سرخ

و به گیسوهای مضطربم در تاریکی گل سرخی زد

و سرانجام

روی برگ گل سرخی با من خوابید

ای کبوترهای مفلوج

ای درختان بی تجربه یائسه ای پنجره های کور

زیر قلبم و در اعماق کمرگاهم کنون

گل سرخی دارد می روید

گل سرخی

سرخ

مثل یک پرچم در

رستاخیز

آه من آبستن هستم آبستن آبستن

 

برای خواندن همه‌ی شعرهای فروغ فرخزاد به شعر فارسی مراجعه نمایید.