شب می آید

و پس از شب تاریکی

پس از تاریکی

چشمها

دستها

و نفس ها و نفس ها و نفس ها

و صدای آب

که فرو می ریزد قطره قطره قطره از شیر

بعد دو نقطه سرخ

از دو سیگار روشن

تیک تاک ساعت

و دو قلب

و دو تنهایی

 

برای خواندن همه‌ی شعرهای فروغ فرخزاد به شعر فارسی مراجعه نمایید.